วันรับสมัคร                               12 - 16 มิถุนายน 2561
วันสอบสัมภาษณ์                      
14 กรกฎาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ                         
50 คน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาเคมี
     1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     2. ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
    
วันรับสมัคร                              
วันสอบสัมภาษณ์                      
จำนวนที่เปิดรับ
     โครงการรับตรงในภาคตะวันออก          
10 คน
   
โครงการรับตรงทั่วประเทศ                    10 คน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาเคมี
     1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     2. ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
     3. มีคะแนน PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 25% และ PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 30%
    

Web Counter
Free Hit Counter
ติดต่อ / ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี  20131  โทร 038103112    
ปรับปรุง/ 2561-06-09
คุณเข้าดูเป็นคนที่