ติดต่อ:  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี   20131 
โทรศัพท์  0 3810 3065
ติดต่อหัวหน้าภาควิชา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
เบอร์โทร: 038103065
e-mail: head-dchem@buu.ac.th
 
HOME
 
ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2560  | 04/01/2560
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง  | 04/01/2560
 
 
News
 
Handouts
 
 
30310259 Chemistry II  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย  | 04/01/2560

30310159 Chemistry I ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย
| coming soon

303107 เคมีพื้นฐาน  รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

303432 เคมีพื้นผิว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
 
good hits
Websites Statistics Tool
 
 
เวปไซต์วิชา 30310159 เคมี 1  | 31/07/2560
 
 
ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ ดร.การะเกด เทศศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเคมี

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รุ่งนภา 
แซ่เอ็ง ที่ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”   สาขาการวิจัย สาขาวิทยา
ศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2559

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.
อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ ท่ีได้รับรางวัล Thailand Frontier Author
Award 2015
 
 
Scholarship
 
ข่าวทุนการศึกษา
 

 
สายตรง ประธานหลักสูตร วท.บ. เคมี
E-mail: wareenaeng@buu.ac.th
 
เวปไซต์วิชา 30310259 เคมี 2  | 04/01/2560