ติดต่อ:  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี   20131 
โทรศัพท์  0 3810 3065
ติดต่อหัวหน้าภาควิชา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
เบอร์โทร: 038103065
e-mail: head-dchem@buu.ac.th
 
HOME
 
ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2560  | 04/01/2560
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง  | 04/01/2560
 
 
News
 
Handouts
 
 
30310259 Chemistry II  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย  | 04/01/2560

30310159 Chemistry I ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย
| coming soon

303107 เคมีพื้นฐาน  รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

303432 เคมีพื้นผิว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
 
good hits
Websites Statistics Tool
 
 
เวปไซต์วิชา 30310259 เคมี 2  | 04/01/2560
 
 
ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รุ่งนภา 
แซ่เอ็ง ที่ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”   สาขาการวิจัย สาขาวิทยา
ศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2559
ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.
อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ ท่ีได้รับรางวัล Thailand Frontier Author
Award 2015
 
 
Scholarship
 
ข่าวทุนการศึกษา