ภาควิชาเคมีจัดปฐมนิเทศน์นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  โดยมีหัวหน้าภาควิชาเคมีกล่าวต้อนรับและเลี้ยงอาหารว่างแก่นิสิตใหม่
รายละเอียดและข้อปฏิบัติกวิชาสัมมนาเคมี download


ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
เก่งเคมี 
              ดีภาษา 
                             รู้จัดการความปลอดภัย
เก่งเคมี 
              ดีภาษา 
                             รู้จัดการความปลอดภัย

Hit Counter

ติดต่อ / ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี 
           20131
           โทร 0 3810 3112

หลักสูตร วท.บ. สาขาเคมี
หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี
หลักสูตร วท.ม. สาขาศึกษาเคมี
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
หลักสูตร ปร.ด. สาขาเคมี