พิธีเปิดเคมีโอลิมปิกวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาเคมี ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ถึงวันที่ ๑๓พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๑ คน เพื่อดำเนินการเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันสาขาเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เครือภู่ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี และอาจารย์ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ให้การต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอนในสาขาเคมี
ปีการศึกษา
ที่นิสิตเข้า
อาจารย์ที่ปรึกษา


2565
 


2564
 


2563
รศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย                                 
ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี
ผศ.ดร.นรวิชญ์ ไกรนารา2562
ผศ.ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
ผศ.ดร.ศศิธร มั่นเจิรญ
ผศ.ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย

 
2561
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
อ.ดร.ชุลีพร พุฒนวล

ภาควิชาเคมีจัดปฐมนิเทศน์นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  โดยมีหัวหน้าภาควิชาเคมีกล่าวต้อนรับและเลี้ยงอาหารว่างแก่นิสิตใหม่


ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
เก่งเคมี 
              ดีภาษา 
                             รู้จัดการความปลอดภัย
เก่งเคมี 
              ดีภาษา 
                             รู้จัดการความปลอดภัย

gratis Besucherstatistiken

ติดต่อ / ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี 
           20131
           โทร 0 3810 3112

หลักสูตร วท.บ. สาขาเคมี
หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี
หลักสูตร วท.ม. สาขาศึกษาเคมี
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
หลักสูตร ปร.ด. สาขาเคมี