* คู่มือการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
* ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๖
* คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จาก สมศ.
เข้าสู่หน้าหลัก