สาขาเคมีฟิสิกส์

สาขาเคมีอนินทรีย์

สาขาเคมีอินทรีย์

สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาเคมีพอลิเมอร์และเคมีประยุกต์
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ห้อง c209
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ
nuttawisit@buu.ac.th
ห้อง c115
งานวิจัย
ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
katavut@buu.ac.th
ห้อง c210
งานวิจัย

อาจารย์วรรณภา บุญวานิช
wanapah@buu.ac.th
ห้อง c210
งานวิจัย

ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ
nuttawisit@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
akapong@buu.ac.th
ห้อง c112
งานวิจัย
ดร.นรวิชญ์ ไกรนารา
norawit@buu.ac.th
ห้อง c210
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ
nuttawisit@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย
ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

อาจารย์วรรณภา บุญวานิช
wanapah@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

ดร.ชุลีพร พุฒนวล
puttnual@buu.ac.th
ห้อง c209
งานวิจัย
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
khajadpa@buu.ac.th
ห้อง c213
งานวิจัย
ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส
jomjai@buu.ac.th
ห้อง c208
งานวิจัย
ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี
karaked@buu.ac.th
ห้อง c109
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ
nuttawisit@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย
ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

อาจารย์วรรณภา บุญวานิช
wanapah@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
ekaruth@buu.ac.th
ห้อง cXXX
งานวิจัย
ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง
jongkoln@buu.ac.th
ห้อง c209
งานวิจัย
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง
rungnaph@buu.ac.th
ห้อง c109
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ
nuttawisit@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย
ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
khajadpa@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
รศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์
jaray@buu.ac.th
ห้อง c112
งานวิจัย
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
uthaiwan@buu.ac.th
ห้อง c209
งานวิจัย
ดร.อนันต์ อธิพรชัย
anana@buu.ac.th
ห้อง c109
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ
nuttawisit@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย
ดร.นรวิชญ์ ไกรนารา
norawit@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล
teeranan.no@buu.ac.th
ห้อง c115
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ
nuttawisit@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย
ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

อาจารย์วรรณภา บุญวานิช
wanapah@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
khajadpa@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ผศ.ดร.สมศักดิ์  ศิริไชย
sirichai@buu.ac.th
ห้อง c307
งานวิจัย
ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
napa@buu.ac.th
ห้อง c208
งานวิจัย
ดร.อภิญญา นวคุณ
apinyan@buu.ac.th
ห้อง c307
งานวิจัย
ดร.ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์
sirirat@buu.ac.th
ห้อง c307
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ
nuttawisit@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย
ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

อาจารย์วรรณภา บุญวานิช
wanapah@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
khajadpa@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง
nawasit@buu.ac.th
ห้อง c109
งานวิจัย
ผศ.ดร.ศศิธร มั่นเจริญ
muncharoen@buu.ac.th
ห้อง c109
งานวิจัย
ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย
yapaporn@buu.ac.th
ห้อง c208
งานวิจัย
ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข
nattapon@buu.ac.th
ห้อง c109
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ
nuttawisit@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย
ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

อาจารย์วรรณภา บุญวานิช
wanapah@buu.ac.th
ห้อง
งานวิจัย

ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
khajadpa@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ubolluk@buu.ac.th
ห้อง c210
งานวิจัย
รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์
kaewpiro@buu.ac.th
ห้อง c210
งานวิจัย
ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
thanida@buu.ac.th
ห้อง c109
งานวิจัย
ผศ.ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์
pornpena@buu.ac.th
ห้อง SD215
งานวิจัย
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
khajadpa@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย
piyapornn@buu.ac.th
ห้อง c209
งานวิจัย
กลับสู่หน้าหลัก
กลับสู่หน้าหลัก
กลับสู่หน้าหลัก

เจ้าหน้าที่ภาควิชา
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
khajadpa@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
นายกมล สมพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
kamols@buu.ac.th
ห้อง c214
เบอร์โทรภายใน 3112
นายจรูญ จันทร์เจริญ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
jaroon@buu.ac.th
ห้อง SD202
เบอร์โทรภายใน 3054
นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์
นักวิทยาศาสตร์
niwat@buu.ac.th
ห้อง CL503
เบอร์โทรภายใน 7533
นางประภัสสร นันทพงศ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
prapassorn@buu.ac.th
ห้อง CL503
เบอร์โทรภายใน 7534
ผศ.ดร.สุชญา  ผ่องใส
busakorn@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
khajadpa@buu.ac.th
ห้อง c207
งานวิจัย
นางสาวจุฑารัตน์ สมนวล
พนักงานผลิตทดลอง
ห้อง SD202
เบอร์โทรภายใน 3054
กลับสู่หน้าหลัก

ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรื  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0 3810 3112
free-Counters.org