ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์
jaray@buu.ac.th
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี
karaked@buu.ac.th
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.รุ่งนภา  แซ่เอ็ง
rungnaph@buu.ac.th
คลิ้กที่หลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
เก่งเคมี 
              ดีภาษา 
                             รู้จัดการความปลอดภัย
เก่งเคมี 
              ดีภาษา 
                             รู้จัดการความปลอดภัย
กลับสู่หน้าหลัก
ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ubolluk@buu.ac.th
ประธานหลักสูตร
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
akapong@buu.ac.th

ติดต่อ / ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี 
           20131
           โทร 0 3810 3112
Free Counters
Hit Counter