หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ พ.ศ. 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ พ.ศ. 2559

รายวิชา วท.ม วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)


สายตรงประธานหลักสูตร
รศ.ดร.อุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์
ubolluk@buu.ac.th
กลับสู่หน้าหลัก
Chemistry Department
Faculty of Science, Burapha University
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์