หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการร้องทุกข์ของหลักสูตร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สายตรงประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.รุ่งนภา  แซ่เอง
rungnapa@buu.ac.th
กลับสู่หน้าหลัก
Chemistry Department
Faculty of Science, Burapha University
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี
ปร.ด. เคมี