หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี พ.ศ. 2554

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

ขั้นตอนการร้องทุกข์ของหลักสูตร

วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สายตรงประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี
karaked@buu.ac.th
กลับสู่หน้าหลัก
Chemistry Department
Faculty of Science, Burapha University
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี
วท.ม. เคมี