หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา พ.ศ. 2554


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

สื่อการสอน/นวัตกรรมที่ผลิตโดยหลักสูตร

แผนการเรียน ฉบับปรับปรุงใหม่
สายตรงประธานหลักสูตร
ดร.เอกพงษ์  สุวัฒนมาลา
akapong@buu.ac.th
กลับสู่หน้าหลัก
NEW
Chemistry Department
Faculty of Science, Burapha University
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา
วท.ม. เคมีศึกษา