หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี พ.ศ. 2554

กระบวนการร้องทุกข์ / ฟอร์มการร้องทุกข์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELO)

คู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
สายตรงประธานหลักสูตร
รศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์
jaray@buu.ac.th
โครงการปฐมนิเทศน์นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561   วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
โครงการนิสิตชั้นปีที่ 2 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยในภาควิชาเคมี   มีนาคม 2561
โครงการสำรวจความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเคมี เมษายน - พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกิดเพลิงไหม้และดับเพลิงสำหรับนิสิตเคมี  มีนาคม-พฤษภาคม 2561
โครงการเตรียมความพร้อมฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  กุมภาพันธ์-เมษายน 2561
โครงการทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับนิสิตเคมีชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและการสอบมาตรฐานความรู้เคมี  ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
โครงการฝึกทักษะการทำปฏิบัติการของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1   1 พฤศจิกายน 2560 - 30 มิถุนายน 2561
โครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ของนิสิตภาควิชาเคมี  มกราคม-พฤษภาคม 2561
โครงการเคมีสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ประจำปี 2560  17 ธันวาคม 2560
โครงการอบรมไมโครซอร์พเอ็กเซลขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตปริญญาตรี  กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตชั้นปี่ที่ 3   มกราคม-พฤษภาคม 2561
โครงการติวเสริมเติมเต็มความรู้วิชาเคมี 1    กันยายน-พฤศจิกายน 2560
โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสหกิจศึกษารหัส 59  กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2561
โครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เมษายน 2561
โครงการจัดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมีครั้งที่ 10 และ 11   พฤศจิกายน 2560 และ ธันวาคม 2560
โครงการไหว้ครูและทำบุญภาควิชาเคมี    มกราคม 2561
เกณฑ์การให้คะแนน และแนวทางปฏิบัติของนิสิตในการให้สัมมนาเคมี download
กำหนดส่งเอกสารสัมมนาเคมี (power point 5 ชุด, บทความวิชาการหลัก 2 ชุด) 16 สิงหาคม 2561

ตารางการให้สัมมนาเคมี download

ฟอร์มบทคัดย่อ download
ประกาศเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
Back
Next
Back
Next
Back
Next
กลับสู่หน้าหลัก
Chemistry Department
Faculty of Science, Burapha University
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
วท.บ. เคมี