303107  เคมีพื้นฐาน
30310159     เคมี 1
                      การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
                      มวลสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
                      ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม
                      พันธะโคเวเลนต์และรูปร่างโมเลกุล
                      แก๊ส
                      ของเหลวและของแข็งและแผนภาพวัฎภาค
                      สารละลาย
                      เทอร์โมไดนามิกส์
                      จลนศาสตร์เคมี

30310259     เคมี 2
                      สมดุลเคมี
                      กรด-เบส ตอนที่ 1
                      กรด-เบส ตอนที่ 2
                      ไฟฟ้เคมี

30325259     เคมีวิเคราะห์
                      บทนำ
                      การคำนวณที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์
                      ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ทางเคมีและสถิติของการวัดซ้ำ
                      การวิเคราะห์แบบแกรวิเมทรี
                     
30335159     การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1


30335259     การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2
                      โครมาโทกราฟี: บทนำ 
                      แก๊สโครมาโทกราฟี
                      ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
                      แคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส
                      เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า: บทนำ
                      โพแทนชิโอเมทรี
                      คูลอมเมทรี
                      โวลแทมเมทรี

30337159     คอมพิวเตอร์สำหรับเคมี 
30324259  เคมีอนินทรีย์ 2 (Inorganic Chemistry 2)
303432   เคมีพื้นผิว

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคำสอน
กลับสู่หน้าหลัก

free-Counters.org