ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
เก่งเคมี 
              ดีภาษา 
                             รู้จัดการความปลอดภัย
เก่งเคมี 
              ดีภาษา 
                             รู้จัดการความปลอดภัย
HPLC - DAD
HPLC - VWD
AAS
GC-FID
Contact  angle
Polarimeter
UV-Visible Spectrophotometer
FTIR
Visible Spectrophotometer
Counters
Free Hit Counter