เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ... download
ขั้นตอนการเข้าทำแบบทดสอบผ่านระบบ LMS  ... download

เอกสารคำสอน สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน กลุ่ม 4 และ 301 เท่านั้น  ... download
คำบรรยายรายวิชา
สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟูา ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Chemical equilibrium; acid-base equilibrium; solubility equilibrium; complex formation; redox reaction; electrochemistry; representative and transition elements; basic organic chemistry; biomolecular compound

บุรพวิชา
30310159 เคมี 1
ผู้ประสานงานรายวิชา
ผู้ประสานงานก่อนสอบกลางภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย
e-mail: sirichai@go.buu.ac.th
โทร 0 3810 3113
ผู้ประสานงานหลังสอบกลางภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ สุกใส
e-mail: jomjai@buu.ac.th
โทร 0 3810 3111
ดาวโหลด ...
ระเบียบการสอบ ... โปรดอ่านอย่างละเอียดและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
1. นิสิตต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที
2. ประตูห้องสอบจะปิดทันทีเมื่อถึงเวลาสอบ นิสิตที่มาหลังจากประตูห้องสอบปิดแล้ว ต้องรออยู่หน้าห้อง จนกว่ากรรมการ
    คุมสอบจะเชิญเข้าห้องสอบ
3. นิสิตต้องแสดงบัตรนิสิต (หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้และต้องมีรูปในบัตร) กรณีที่ไม่มีบัตรใด ๆ กรรมการคุมสอบจะไม่ 
    อนุญาตให้นิสิตเข้าห้องสอบทุกกรณี
4. ในการสอบ midterm จะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข แต่ต้องไม่ใช่ โปรแกรมเครื่องคิดเลขจากมือถือ
5. ก่อนเข้าห้องสอบ
นิสิตต้องปิดเครื่องสื่อสารทุกชนิด มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการส่อเจตนาทุจริต และจะปรับตกในรายวิชา
6.  ก่อนออกจากห้องสอบ นิสิตต้องส่งกระดาษคำตอบ (มบ.3) พร้อมข้อสอบหากนิสิตนำออกจากนอกห้องสอบ จะปรับตกใน
     รายวิชาทันที ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
7. เมื่อออกนอกห้องสอบแล้ว ให้นิสิตจดห้องสอบและชุดข้อสอบที่นิสิตได้รับ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคะแนนหลังประกาศคะแนน
8. การทักท้วงคะแนนสอบ สามารถกระทำได้ภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่ประกาศคะแนนให้นิสิตทราบ หากเลยกำหนดแล้ว จะถือว่า
    คะแนนที่ประกาศถูกต้อง

*** นิสิตต้องตรวจสอบห้องสอบในการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยผ่านทางเวปไซต์ของรายวิชาหรือทาง LMS ของรายวิชา
       นิสิตที่เข้าห้องสอบผิดห้อง ถือว่าขาดสอบและไม่พิจารณาในการตรวจกระดาษคำตอบ
*** ก่อนเริ่มทำข้อสอบ นิสิตต้องอ่านคำชี้แจง (หน้าแรกของตัวข้อสอบ) อย่างละเอียดและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อผล
       ประโยชน์ของนิสิตเอง
***
การฝนรหัสนิสิตใน มบ3 ผิด ไม่ว่าฝนผิดแบบใด คะแนนของนิสิตจะเป็นศูนย์ทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น***ประกาศ***
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการทำ E-learning สำหรับเนื้อหาที่ใช้สอบปลายภาค | ดาวโหลด


 
กลับสู่หน้าหลักของภาควิชาเคมี
Back to main web