ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย การใช้โปรแกรม Minitab เบื้องต้น รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ DNA biosensor: basic research to innovation ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘