หน้าแรก       คณะวิทยาศาสตร์ [ ไทย / English ]       VDO แนะนำคณะ [ ไทย / English ]  
กิจกรรมครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :: วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552
 
รายชื่อผู้เ้ข้าแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  
ลำดับ ทีม หน่วยงาน
1   สำนักบริการวิชาการ
2   คณะศึกษาศาสตร์
3   คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
4   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (1)
5   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (2)
6   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
7   คณะแพทยศาสตร์ (1)
8   คณะแพทยศาสตร์ (2)
9   คณะอัญมณี
10   ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
11   คณะโลจิสติกส์
12   คณะสาธารณสุขศาสตร์
13   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและปัญญา
14   สำนักหอสมุด
15   สำนักคอมพิวเตอร์
16   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์)
17   ภาควิชาฟิสิกส์ (อ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา)
18   ภาควิชาวาริชศาสตร์
19   สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะ้ล
20   วิทยาลัยนานาชาติ
21   ภาควิชาชีววิทยา
22   นายวัฒนา ปัทมารางกูล (ศิษย์เก่า รุ่น 10)
23   ศิษย์เก่ารุ่น 9*
24   ศิษย์เก่ารุ่น 8*
25   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
  Update : 23/12/52  
copyright © 2009 ครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-3810-3009-11