หน้าแรก       คณะวิทยาศาสตร์ [ ไทย / English ]       VDO แนะนำคณะ [ ไทย / English ]  
กิจกรรมครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิืทยาลัยบูรพา:: วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552
 
ทำเนียบคณบดี  

นับตั้งแต่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้รับการยกฐานะขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้บริหารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ดังรายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 – ปัจจุบัน  ต่อไปนี้

         
ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานะ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 รศ.ดร.บุญเอิญ  มิลินทสูต รักษาการรองคณบดี 30 มิถุนายน 2517 – 29 มกราคม 2519
2 รศ.ดร.สมาน  วันชูเพลา รองคณบดี 30 มกราคม 2519 – 31 มีนาคม 2519
3 รศ.ดร.สมาน  วันชูเพลา รองคณบดี 1 เมษายน 2519 – 13 เมษายน 2523
4 รศ.ดร.สมาน  วันชูเพลา รองคณบดี 14 เมษายน 2523 – 13 เมษายน 2527
5 อาจารย์ภิรมย์  พูลสวัสดิ์ รองคณบดี 14 เมษายน 2527 – 13 เมษายน 2531
6 อาจารย์วิรัช  คารวะพิทยากุล รองคณบดี 14 เมษายน 2531 – 25 มกราคม 2534
7 อาจารย์วิรัช  คารวะพิทยากุล ประธานโครงการจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ 26 มกราคม 2534 – 30 สิงหาคม 2534
8 อาจารย์วิรัช  คารวะพิทยากุล คณบดี 1 กรกฎาคม 2534 – 30 มิถุนายน 2538
9 อาจารย์วิรัช  คารวะพิทยากุล รักษาการคณบดี 1 กรกฎาคม 2538 – 23 สิงหาคม 2538
10 อาจารย์วิรัช  คารวะพิทยากุล คณบดี 24 สิงหาคม 2538 – 31 พฤษภาคม 2541
11 อาจารย์วิรัช  คารวะพิทยากุล รักษาการคณบดี 1 มิถุนายน 2541 – 1 กรกฎาคม 2541
12 ศ.ดร. สุชาติ  อุปถัมภ์ คณบดี 2 กรกฎาคม 2541 – 3 พฤษภาคม 2545
13 รศ.ดร.บุญเสริม  พูลสงวน รักษาการคณบดี 1 เมษายน 2545 – 22 กันยายน 2545
14 รศ.ดร.คเชนทร  เฉลิมวัฒน์ คณบดี 23 กันยายน 2545 – 31 มีนาคม 2549
15 นายเสรี  ชิโนดม รักษาการคณบดี 1 เมษายน 2549 – 31 มีนาคม 2549
16 ผศ.ดร. อุษาวดี   ตันติวรานุรักษ์ คณบดี 3 เมษายน 2549 – ปัจจุบัน
 
copyright © 2009 ครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-3810-3009-11