หน้าแรก       คณะวิทยาศาสตร์ [ ไทย / English ]       VDO แนะนำคณะ [ ไทย / English ]  
กิจกรรมครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :: วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552
 

         คณะวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 เริ่มแรกใช้ชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

        ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี 6 ภาควิชา ได้แก่
        1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
        2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
        3. ภาควิชาเคมี
         4. ภาควิชาชีววิทยา
        5. ภาควิชาฟิสิกส์
        6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

         ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 11 ภาควิชา ได้แก่

       1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
       3. ภาควิชาชีววิทยา 
       5. ภาควิชาเคมี
       7. ภาควิชาชีวเคมี
       9. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
       11. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ภาควิชาฟิสิกส์
4. ภาควิชาจุลชีววิทยา
6. ภาควิชาวาริชศาสตร์
8. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
       
        ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
        ระดับปริญญาบัณฑิต
            - หลักสูตร วท.บ. 12 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ชีวเคมี ชีววิทยา วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลชีวภาพ
            - หลักสูตร วท.บ. (ต่อเนื่อง) ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟิสิกส์เครื่องมือวัด
            - หลักสูตร ทล.บ. (ต่อเนื่อง) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
        ระดับปริญญามหาบัณฑิต
            - หลักสูตร วท.ม. 15 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ฟิสิกส์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์โพลีเมอร์
            - หลักสูตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
            - หลักสูตร กศ.ม. ดำเนินร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
        ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
            - หลักสูตร ปร.ด. 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
            - หลักสูตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 

        ในปี พ.ศ.2519 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และรับนิสิต เข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นต้นมาจนจบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ.2533

ที่ตั้ง

        169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-3010, 0-3810-3011 โทรสาร 0-3839-3496
 
copyright © 2009 ครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-3810-3009-11