หน้าแรก > ทุนอุดหนุนรัฐบาล
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.198.243.51

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen764584
Visitors120778
Busiest day2016-01-09
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด102
ผู้ใช้ล่าสุดpiyanuch

- ขั้นตอนการการดำเนินงานเรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง นักวิจัย/ หน่วยงาน งบประมาณ
โครงการชุด-เดี่ยว
งบประมาณ
โครงการย่อย
1 ขุดโครงการวิจัย อาหารทะเลปลอดภัย ศ.ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
9,500 5,699,100
1.1 แผนงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มคุณภาพและคุณค่าการผลิตหอยนางรมสดจากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ดร.สุวรรณา ภาณุตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
111,200 0
1.1.1 การลดการปนเปื้อนเชื้อในกลุ่ม Vibrios และโลหะหนักในผลิตภัณฑ์หอยนารมสด ดร.สุวรรณา ภาณุตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
278,300 0
1.1.2 การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus, และV. Cholerae ที่ปนเปื้อนบนเนื้อหอยนางรมสดในขบวนการแปรรูป โดย การใช้กรดที่บริโภคได้ และการใช้อุณหภูมิต่ำ ดร.ศิริโฉมทุ่งเก้า
คณะวิทยาศาสตร์
205,400 0
1.1.3 ผลของกระบวนการบรรจุต่อคุณภาพความปลอดภัย และอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ หอยนางรมแกะเปลือก ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ
คณะวิทยาศาสตร์
220,400 0
1.1.4 การตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรคในหอยนางรมและสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
คณะวิทยาศาสตร์
296,600 0
1.2 การตรวจสอบและพัฒนาการปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรม พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ดร.อุไรวรรณ อินมาโส
คณะวิทยาศาสตร์
190,000 0
1.3 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ
คณะวิทยาศาสตร์
317,900 0
1.4 สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งของจังหวัดชลบุรีและระยอง รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
คณะวิทยาศาสตร์
622,200 0
1.5 สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดสารฆ่าแมลง สีสังเคราะห์และโลหะหนักในอาหารทะเลแห้ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การปนเปื้อนและความเป็นพิษของสารทั้ง 2 กลุ่ม ในอหารทะเลของจังหวัดชลบุรี รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
695,100 0
2 โมเดลพื้นผิวระดับนาโนเพื่อการศึกษาการสลายตัวของกระดูก(ไฮดรอกซีอาพาไทท์) ในสภาวะต่าง ๆ กับยารักษาโรคกระดูกพรุน ดร.คฑาวุธ ภาชนะ
คณะวิทยาศาสตร์
341,400 341,400
3 ลักษณะทางพันธุกรรมของปลาการ์ตูน (Amphiprion spp.)จากบริเวณหมู่เกาะแสมสาร: พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี
คณะวิทยาศาสตร์
151,700 151,700
4 กระบวนการสะสมแร่ธาตุของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)และประยุกต์การเสริมแร่ธาตุในระบบอนุบาลการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์
233,300 233,300
5 การใช้ตัวชีวัดชีวภาพในการประเมินทรัพยากรสิ่งมีชีวิตแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรี ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท
คณะวิทยาศาสตร์
90,000 799,000
5.1 การพัฒนาโมโนคอลนอลแอนติบอดีต่อ cytochromeP450 1 A (CYP1A) ในปลากระพงขาว (Lates calcarifer) ที่ได้รับสารเบนโซ (เอ) ไพรีน ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์
230,800 0
5.2 การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีและการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่ ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท
คณะวิทยาศาสตร์
271,000 0
6 การสังเคราะห์ของเหลวไอออนที่อุณหภูมิห้อง ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณะวิทยาศาสตร์
288,300 288,300
7 ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสม สำหรับการเพาะเลี้ยง ปูม้า (Portunus pelagicus) ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์
760,000 760,000
8 การผลิต halogenated carbohydrate เพื่อใช้ในงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง
คณะวิทยาศาสตร์
285,000 285,000
9 การปรับเปลี่ยนสาร andrographolide เพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อใช้ในงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง
คณะวิทยาศาสตร์
405,200 405,200
10 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพ ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์
0 1,270,400
10.1 การพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) ในระดับห้องปฏิบัติการ ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์
376,000 0
10.2 การออกแบบ การพัฒนาและการขยายส่วนปฏิกรณ์ ชีวภาพสำหรับการผลิตเอทานอลและน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
373,400 0
10.3 การสกัดและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากวัตถุดิบสารมัธยันต์ และผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์
521,000 0
10.4 การศึกษาคุณภาพน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.)และการยอมรับของผู้บริโภค อ.ภารได แจ่มจำรูญ
คณะวิทยาศาสตร์
0 0
11 การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากะพงขาวที่อุณหภูมิต่ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
คณะวิทยาศาสตร์
0 1,561,400
11.1 การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากะพงขาวด้วยวิธีแช่แข็ง รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
คณะวิทยาศาสตร์
537,200 0
11.2 การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากะพงขาวด้วยวิธีแช่เย็น รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
510,600 0
11.3 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาวที่เก็บแช่เย็น และเก็บแช่แข็ง ผศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
คณะวิทยาศาสตร์
513,600 0
12 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดจันทบุรี ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ
คณะวิทยาศาสตร์
380,000 0
12.1 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดระยอง ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ
คณะวิทยาศาสตร์
380,000 0
12.2 การค้นหาสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมุนไพรจากภาคตะวันออก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณะวิทยาศาสตร์
386,300 0
12.3 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรในการต้าน/ฆ่าแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน อาจารย์กาญจนา หริ่มเพ็ง
คณะวิทยาศาสตร์
372,900 0
12.4 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและ ปริมาณสารฟีนอลในสารสกัดจากแคลลัสของพืชสมุนไพร ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อาจารย์อรสา สุริยาพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
340,400 0
12.5 การศึกษากลไกการลดความดันโลหิตและพิษของสารสกัดใบบัวหลวง ผศ.ดร.เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
519,500 0
12.6 ประสิทธิภาพของสารสกัดเคอร์คูมินนอยด์ จากขมิ้นชันในการยับยั้ง Helicobacter pylori รศ.พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล
คณะวิทยาศาสตร์
396,600 0
12.7 กลยุทธ์ในการค้นพบสารต้านมะเร็งชนิดใหม่ จากสาหร่ายทะเลและ/หรือหญ้าทะเลในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
คณะวิทยาศาสตร์
382,200 0
12.8 การประยุกต์ใช้สมุนไพรหรือสูตรยาสมุนไพรท้องถิ่นในภาคตะวันออก ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการควบคุมแบคทีเรียก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
665,000 0
12.9 การประยุกต์ใช้สมุนไพรและสูตรยาสมุนไพรในภาคตะวันออกเพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันแบบแช่เย็น รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
665,000 0
12.10 การประยุกต์ใช้สมุนไพรในภาคตะวันออกเพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันแบบแช่แข็ง รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
คณะวิทยาศาสตร์
665,000 0
12.11 ความหลากหลายทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ทรอสโทคิทริดส์จากป่าชายเลน เป็นแหล่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร
คณะวิทยาศาสตร์
403,800 0
12.12 การสำรวจและแยกราทะเลจากป่าชายเลนเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะและเอนไซม์ ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์
คณะวิทยาศาสตร์
213,800 0
13 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรณีศึกษาหาดนางรองเกาะจรเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี(สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) รศ. ดร. วิภูษิต มัณฑะจิตร
คณะวิทยาศาสตร์
493,500 1,700,000