หน้าแรก > รายชื่อประธานหลักสูตร
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.198.243.51

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen764581
Visitors120778
Busiest day2016-01-09
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด102
ผู้ใช้ล่าสุดpiyanuch

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

1

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

038-103009

ekaruth@buu.ac.th

2

ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

038-103015

phochit@buu.ac.th

3

ดร.ธนัสถา รัตนะ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

038-103076

tanattha@buu.ac.th

4

ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

038-103025

chanawat@yahoo.com

5

ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา

038-103053

akapong@buu.ac.th

6

ดร.สมคิด อินเทพ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

038-103176

i_somkid@hotmail.com

7

ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

038-103047

areerak@buu.ac.th

8

ดร.พัชรี วงษ์เกษม

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

038-103049

patchareewongkasem@yahoo.com

9

ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

038-103053

jaray@buu.ac.th

10

รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์

038-103066

ubollluk@buu.ac.th

11

ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์

038-103024

anuthep@buu.ac.th

12

รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

038-103075, 038-103145

s-chaikhun@hotmail.com

13

รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์

038-103132

vipoosit@buu.ac.th

14

รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

038-103058 ต่อ 12

klaokwan@buu.ac.th

15

ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

038-103135

kullaya@buu.ac.th

16

ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

038-103089

chuta@buu.ac.th

17

ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

038-103066

biotite59@hotmail.com

18

ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

038-103099

satineel@buu.ac.th

19

ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

038-103039

rungnaph@buu.ac.th

20

ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์

038-103079

usavadee@buu.ac.th

21

ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์

038-103093

praparsi@buu.ac.th, psrisop@yahoo.com

22

รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

038-103088

guntima@buu.ac.th

23

ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

038-103023

nuiosk@yahoo.com

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

  1. ดำเนินการตามนโยบายและแผนงานด้านบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
  2. กำกับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
  4. พิจารณาการเสนอหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
  5. พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
  6. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน เพื่อพัฒนางานด้านบัณฑิตศึกษาต่อคณะ และมหาวิทยาลัย