หน้าแรก > แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.81.197.24

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen761069
Visitors120655
Busiest day2016-01-09
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด102
ผู้ใช้ล่าสุดpiyanuch
งานนิพนธ์สำหรับนิสิตที่เข้าภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 • แบบฟอร์มขอแก้ไขหัวข้องานนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • BUU 001 แบบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์
 • BUU 002 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
 • BUU 003 แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์
 • BUU 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์
 • BUU 005 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ของบัณฑิต
 • BUU 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 • BUU 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ของนิสิต
 • BUU 008 แบบเสนอตรวจรูปแบบงานนิพนธ์
 • BUU 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 • BUU 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นงานนิพนธ์
งานนิพนธ์
 • ขั้นตอนการสอบงานนิพนธ์
 • วท.15 แบบคำร้องการย้ายสาขาวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • วท.21 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
 • วท.22 แบบเสนอขออนุมัติสอบปากเปล่าและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 • วท.23 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 • วท.24 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของงานนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า
 • วท.25 แบบรายงานผลการสอบงานนิพนธ์
 • ใบสมัครสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ
วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์
 • Form-Request for a Service in English Proofreading for Academic Manuscript
 • วท.01 แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 01 Thesis/ Dissertation Proposed Title and Advisory Committee Approval Form
 • วท.01/1 แบบคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 01/1 Request Form to Change Advisory Committee
 • วท.02 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 02 Thesis/Dissertation Proposal Examination Committee Appointment Form
 • วท.03 รายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 03 Thesis/ Dissertation Proposal Examination Report Form (Completed by Chairperson or Appointed Committee)
 • วท.03/1 แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์เชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัย
  SC 03/1 Request Form to Issue Letters for Examining the Validity of Research Instrument
 • วท.04 แบบฟอร์มขอส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
  SC 04 Thesis/Dissertation Proposal submission Form
 • วท.04/1 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 04/1 Thesis/Dissertation Proposal Change Form
 • วท.05 แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (แบบฟอร์มกลาง)
 • วท.05-1 แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
 • วท.05-2 แบบเสนอขอพิจารณาการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 • ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย กรณีใช้สัตว์ทดลอง
 • แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้จุลินทรีย์ก่อโรค
 • การกำหนดมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • จริยธรรมการวิจัยในคน
 • วท.06 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.07 แบบเสนอขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  SC 07 Thesis/ Dissertation Oral Examination Committee Appointment Form
 • วท.08 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 08 Thesis/Dissertation Oral examination Report
 • วท.08/1 แบบฟอร์มการให้ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 08/1 Thesis/Dissertation Oral Examination Report (individual examiner)
 • วท.08/2 หนังสือรับรองการปกปิดข้อมูลในวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 08/2 Non-disclosure Agreement
 • วท.08/3 ใบรายงานการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ของกรรมการผู้แทนฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
  SC 08/3 Thesis /Dissertation Oral Examination Grade Report
 • วท.09 แบบรายงานผลการแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ตามมติกรรมการสอบ
  SC 09 Thesis/ Dissertation Submission Form
 • วท.09/1 แบบฟอร์มตรวจความสมบูรณ์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 09/1 Thesis/Dissertation Format Checking
 • วท.09/2 แบบฟอร์มขอเก็บรักษาเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 09/2
 • วท.10 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ต่อกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
  SC 10 Thesis/Dissertation Final Report Form
 • วท.11 แบบฟอร์มขอขยายเวลาเรียน
 • วท.12 แบบฟอร์มกรอกประวัติย่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
  SC 12 Curriculum Vitae External Academic Expert
 • วท.13 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องเพื่อสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.14 แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  SC 14 Thesis/Dissertation General Request Form
 • วท.15 แบบคำร้องการย้ายสาขาวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • วท.16 แบบคำร้องขอส่งตัวกลับสังกัดเดิม
 • วท.17 แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
 • แบบฟอร์มกำหนดภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกิน 5 คน
 • ใบสมัครสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ
 • ใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ