หน้าแรก > ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.198.243.51

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen764583
Visitors120778
Busiest day2016-01-09
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด102
ผู้ใช้ล่าสุดpiyanuch

- ขั้นตอนการการดำเนินงานเรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ การตีพิมพ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
กายวิภาคศาสตร์ส่วนศีรษะ 1(Head Region I) ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
โปรแกรมสื่อการสอนสำหรับวิชาชีวสถิติ(CAI for Biostatistics) อ.นพรัตน์ กระต่ายทอง
ไม่มีข้อมูล
ดาวน์โหลดเอกสาร
การศึกษาจำแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิอะนิซาคิดในปลาทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยวิธี
โพลีเมอเรสเซนรีแอคชั่น และรูปร่างลักษณะ (The identification of Anisakid larvae in marine fish in Eastern part of Thailand by Polymerase Chain reaction and taxonomical consideration)
อ.ชฎาพร นุชจังหรีด

นายวิโรจน์ อรุณนพรัตน์

Mr.Zulhainan Hamzah

น.ส.พัตรา สุนทรฐิติเจริญ

นางประภา นันทวรศิลป์

ไม่มีข้อมูล
ดาวน์โหลดเอกสาร
การศึกษาคุณลักษณะ ตำแหน่งและการกระจายของ leucine aminopeptidase ในพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica (Characterization and localization of lecucine aminopeptidase in Fasciola gigantica) ดร.วิทูร ขาวสุข

นายปิยวัฒน์ ดุริยานนท์

น.ส.มณทิรา แพรงาม

ดาวน์โหลดเอกสาร
สัณฐานวิทยา จุลกายวิภาคและวงชีวิตของโปรโตซัวปรสิต Nematopsis ที่พบในหอยแมลงภู่ (Perna viridis) จากแหล่งเลี้ยงในจังหวัดชลบุรี ผศ.ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ นายคเชนทร เฉลิมวัฒน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเชื้อเอชไอวี ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส Mr.Martin Teintze
ไม่มีข้อมูล
การสังเคราะห์และทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์เจลที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นกล้ามเนื้อเทียม ดร.สุปราณี แก้วภิรมณ์ นายศิริเดช บุญแสง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ศึกษาฤทธิ์ร่วมของงวงตาลตัวผู้และเหง้าตำลึงในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวที่เป็นเบา ผศ.กนกวรรณ กู้ตระกูล

นายวิโรจน์ อรุณนพรัตน

นายประเสริฐ มีรัตน์์

ดาวน์โหลดเอกสาร
ความหลากหลายของสาหร่ายทะเลในจังหวัดชลบุรี อ.เบญจวรรณ ชิวปรีชา นางพรรณี เพชรยศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
สารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพร อ.ณัทธีรา สมารักษ์ นางสมสุข มัจฉาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสาร
การดัดแปรสตาร์ชจากเมล็ดขนุนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ นางอาภัสรา แสงนาค
ดาวน์โหลดเอกสาร
การโคลน การแสดงออกในยีสต์ Pichia pastoris และการศึกษาหน้าที่ทางชีวภาพของฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบในกุ้งกุลาดำ อ.สุนทรต์ ชูลักษณ์ นายบัลลังก์ เนื่องแสง
ดาวน์โหลดเอกสาร
การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสกัดและสารบรสุทธิ์ของต้นสามพันตา ผศ.ดร.วารี เนื่องจำนงค์

นางพรทิพา พิชา

น.ส.สุชานุช อ่อนดี

ดาวน์โหลดเอกสาร
การประเมินความเสี่ยงในการรับโลหะหนักและเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จากการบริโภคหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยง ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ผศ.ดร.สุวรรณา ภาณุตระกูล

นางศิริโฉม ทุ่งเก้า

น.ส.เยาวภา ไหวพริ

ดาวน์โหลดเอกสาร
การสำรวจและทดสอบหาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร

นางสมสุข มัจฉาชีพ

นายสำรี มั่นเขตกรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร