หน้าแรก > บทความวิจัย- วิชาการ
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.81.197.24

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen761071
Visitors120655
Busiest day2016-01-09
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด102
ผู้ใช้ล่าสุดpiyanuch
ที่ ชื่อ - นามสกุล บทความ ประเภทวารสาร
1 ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
ภาควิชาคณิตศาสตร์
Teerapabolarn, K. (2007). A note on binomial approximation for dependent indicators. International Mathematical Forum, 2(38), 1869-1876. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่มี impact factor
2 ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
ภาควิชาคณิตศาสตร์

Dhompongsa, S., Kaewkhao, A. & Saejung, S. (2007). On topological properties of
the choquet weak convergence of capacity functionals of random sets. Information Sciences, 177, 1852-1859.

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
มีค่า impact factor

3 ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
ภาควิชาคณิตศาสตร์

Kaewkhao, Attapol. (2007). The James constant, the Jordan-von Neumann constant,
weak orthogonality, and fixed points for multivalued mappings. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 333(2), 950-951.

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
มีค่า impact factor
4 ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
ภาควิชาคณิตศาสตร์

Dhompongsa, S. & Kaewkhao, A. (2007). An inequality concerning the james
constant and the weakly convergent sequence coefficient. Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 8(2), 325-333.

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่มี impact factor
5

ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
ภาควิชาชีววิทยา

พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, ชัดนารี มีสุขโข และชุตาภา คุณสุข. (2550). การศึกษา
จำนวนโครโมโซมของหอยทากบก จำนวน 14 ชนิดของประเทศไทย
(Pulmonata : Achatinidae, Succineidae, helicarionidae, Ariophantidae).วารสารวิจัย มข., 12(2), 102-109.

วารสารวิชาการระดับประเทศ

6

ผศ.สุรินทร์ มัจฉาชีพ
ภาควิชาชีววิทยา

Matchacheep, Surin, Dumrongrojwattana, Pongrat & Khamkaew, Anuwat. (2007).
Diversity of free-living protozoa in shrimp farm from Rayong and Chonburi provinces, Eastern Thailand. Journal of Microscopy Society of Thailand, 21(1), 237-241.

วารสารวิชาการระดับประเทศ
7

รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, รณชัย ทองสนธิ, สุนิสา สุขสวัสดิ์, นเรศ เชื้อสุวรรณ, บุญรัตน์
ประทุมชาติ และวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย. (2550). การใช้โพรไบโอติกในการ เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ. วารสารการประมง, 60(2), 128-136.

วารสารวิชาการระดับประเทศ
8 รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, มานพ กาญจนบุรางกูร, ปิยาภรณ์ สมสมัคร, นเรศ เชื้อสุวรรณ,
ปฏิมา ชัยพิริยะศักดิ์ และวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย. (2550). คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่จำหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศ. วารสารการประมง, 60(1), 27-34.

วารสารวิชาการระดับประเทศ
9

ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์
ภาควิชาเคมี

สุปราณี แก้วภิรมย์ และไพลิน ศรีสุรัติสิริ. (2550). การสังเคราะห์และพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าของเส้นใยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 12(1), 23-32.

วารสารวิชาการระดับประเทศ
10

อ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์

มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร และภิษณี วิจันทึก. (2550). ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดบัวหลวงและผุด. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 12(1), 73-78.

วารสารวิชาการระดับประเทศ
11

อ.เบญจวรรณ ชีวปรีชา
ภาควิชาชีววิทยา

Chiwapreecha, Benchawon & Dumrongrojwattana, Pongrat. (2007). Acetabularia major
Martens (Chlorophyta) from Chanthaburi Province, Thailand. Journal of Microscopy Society of Thailand, 21(1), 137-139.

วารสารวิชาการระดับประเทศ
12

ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
ภาควิชาคณิตศาสตร์

Teerapabolarn, K. (2007). A bound on the poisson-binomial relative error. StatisticalMethodology, 4(4), 407-415.

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่มี Impact Factor

13

ดร.ธนะสิทธิ์ รัชตเรืองสิทธิ
ภาควิชาฟิสิกส์

Rachataruangsit, T. & Yoksan, S. (2007). Pair breaking effects on upper critical fields in ferromagnet / superconductor layered structures. Physica C, (455), 39-45.

วารสารวิชาการระดับนานาชาต
มีค่า Impact Factorิ