หน้าแรก > คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.81.197.24

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen761067
Visitors120655
Busiest day2016-01-09
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด102
ผู้ใช้ล่าสุดpiyanuch
ข้อมูลคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา โทรศัพท์ E-Mail
1 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์)
ที่ปรึกษา ฟิสิกส์ 038-103009 usavadee@buu.ac.th
2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
(ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข)
ประธานกรรมการ เคมี 038-103085 ekaruth@buu.ac.th
3 ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง กรรมการ จุลชีววิทยา 038-103044 karnjana@buu.ac.th
4 ผศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข กรรมการ ชีวเคมี 038-103058 klaokwan@buu.ac.th
5 ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร กรรมการ ชีววิทยา 038-103021 wisatrek@yahoo.com
6 ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล กรรมการ วิทยาศาสตร์การอาหาร 038-103137 wich@buu.ac.th
7 ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ กรรมการ วาริชศาสตร์ 038-103133 boonyara@buu.ac.th
8 ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู กรรมการ คณิตศาสตร์ 038-103080 ksaithan@buu.ac.th
9 ดร.ชัญศักดิ์ อิสโร กรรมการ ฟิสิกส์ 038-103140 chaisak@buu.ac.th
10 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย กรรมการ เคมี 038-103114 sirichai@buu.ac.th
11 ดร.สาธินี เลิศประไพ กรรมการ คณิตศาสตร์ 038-103099 satineel@buu.ac.th
12 ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า กรรมการ จุลชีววิทยา 038-103121 sirichom@buu.ac.th
13 ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ กรรมการ เทคโนโลยีชีวภาพ 038-103056 krongchan@buu.ac.th
14 นางสาวสมฤดี เลขานุการ นักวิทยาศาสตร์ 038-103085 somrudee@buu.ac.th
14 นางสาวสุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิทยาศาสตร์ 038-103034 sutiratt@buu.ac.th

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
หน้าที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์
  • กำหนดนโยบายและกรอบแนวทางการวิจัย เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
  • พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
  • พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทางการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
  • รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย แก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคเกี่ยวกับการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์