หน้าแรก
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.198.243.51

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen764549
Visitors120778
Busiest day2016-01-09
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด102
ผู้ใช้ล่าสุดpiyanuch
Arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
38 ประชาสัมพันธ์ Invitation to the 52nd CCOP Annual Session
37 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 36 กรอบเวลาการยื่นตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
35 การทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
34 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
33 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติหมวดวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะหรือแบบบูรณาการฉบับเดียวของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
32 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
31 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
30 ปชส. Application ชื่อ botany4thai ใช้ในการสืบค้นเกี่ยวกับพรรณไม้ : พัฒนาโดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
29 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
28 ผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
27 กรมโยธาและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
26 ขอให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ส่งรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (วท 06) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

25 การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
24 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาและหลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา(เหมาจ่าย) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
23 กรอบเวลาการยื่นตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
22 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2559
21 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559
20 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 1
18 ประกาศกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา 17 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา (เหมาจ่าย) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (เรียนเดือนตุลาคม)
16 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา (เหมาจ่าย) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 15 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 14 ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
13 ปฏิทินการสอบประมวลผลความรู้ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ประจำปี 2559
12 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2559
11 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
10 การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558
9 ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559
8 การสนับสนุนทุนสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 7
7 Master and Doctocal Thesis Support Grants for International Postgraduate Students in Fiscal Year 2015
6 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัย สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
5 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 4 แบบมาตรฐานสัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฯ
3 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสรประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี
2 ข้อควรระวัง หากส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารประเภท Open Access
1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย/ ประชุมและเสนอผลงานต่างประเทศ/ ค่าตอบแทนบทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556
บริการวารสาร/ CD
บทความ
ยาปฏิชีวนะจากผิวกบ!! โดย toongpang
นักวิทยาศาสตร์พบว่า บนผิวกบนั้นสามารถสารฆ่าเชื้อได้หลายชนิด ซึ่งอาจมีการนำไปผลิตยาปฏิชีวนะได้
ถอดรหัสเจาะลึกราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ปตท. (วารสาร SPIRIT บ้านเรา)
ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ PRISM กลุ่ม ปตท. คาดการณ์ว่าปี 2013 ราคาน้ำมันจะปรับลดลง เนื่องจากมีปริมาณการผลิตอย่างพอเพียง
“เหลียวหลัง แลหน้า” กระแสพลังงาน รับสถานการณ์ปี 56 กับกูรูพลังงานไทย... “มนูญ ศิริวรรณ”โดย ปตท. (วารสาร SPIRIT บ้านเรา)
ในแวดวงพลังงานคงไม่มีใครไม่รู้จัก คุณมณูณ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน จึงนับเป็นช่วงโอกาสที่เราได้ร่วมพูดคุยในประเด็นพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะบทสังเคราะห์ถึงแนวโน้ม และสถานการณ์พลังงานปี 56
เม่น สลัดขนได้จริงหรือ? โดย toongpang
หลายคงอาจเคยสงสัยว่า เม่น สามารถสลัดขนได้หรือไม่? วันนี้วิชาการมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
เตือน 5 โรคร้ายอันตรายต่อชีวิตครู พร้อมเทคนิคดูแลสุขภาพสไตล์อายุรวัฒน์ โดย ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ
เนื่องในวันครู จึงขอเตือน 5 โรคร้ายอันตรายต่อชีวิตครู แนะเทคนิดดูแลสุขภาพแม่พิมพ์สไตล์อายุรวัฒน์ เพื่อให้คุณครูมีสุขภาพที่ดี
เรื่องตอบกลับอ่านวันที่
งานพิเศษรายได้ดี ทํางานวันเสาร์อาทิตย์ หารายได้พิเศษทำที่บ้าน
โพสต์ล่าสุด by: tang2508
062004/04/2014 15:09
ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
029431/03/2014 08:48
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
034106/03/2014 13:49
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและ-หรือเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
030313/01/2014 11:00
ขอเชิญชวนส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
036704/01/2014 09:56
ขอความอนุเคราะห์ในการประชุาสัมพันธ์โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
032504/01/2014 09:54
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ASEAN-EU Science, Techonlogy and Innovation Days (ASEAN-EU STI Day)"
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
037904/01/2014 09:52
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ Rethink : social development for sustainability in ASEAN Community
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
027527/12/2013 15:32
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ประจำปี ครั้งที่ 18
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
033319/12/2013 13:08
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
038619/12/2013 13:05
คำค้นหา
ดาวน์โหลดยอดนิยม
Link -->


ระบบสารสนเทศ

ลิ้งค์หน่วยงาน
สมาชิกที่อยู่กับเรา
US 54.198.x.x
Unknown 223.204.x.x
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2018
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31