รู้ทันงานประกัน ๕๕
30/12/2009 15:07 - admin
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๕” ณ ห้อง SD-506 อาคาร สิรินธร


เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๕” มีพิธีเปิด ณ ห้อง SD-506 อาคาร สิรินธร โดย ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิด และ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕” วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญานีย์ พราพงษ์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ยังมีเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจาก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังด้วย

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เป็นการแบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกันและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการเตรียมการและจัดเก็บหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อม โยงในระดับคณะและระหว่างภาควิชา โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๑, ๗, ๘ และ ๙ กลุ่มที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๒, ๓ และ ๖ กลุ่มที่ ๓ องค์ประกอบที่ ๔ และ ๕

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ เมษายน เป็นการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับชอบเพื่อการจัดทำ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระหว่างภาควิชา โดย ดร.สวามินี ธีระวุฒิ บรรยาย “รู้ทันงานประกัน๕๕ : คณะวิทยาศาสตร์” และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และภายนอกของ สมศ. รวมถึงการจัดเก็บหลักฐานที่ตรงตามตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ สามารถนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่ายประกันฯ

:: ภาพกิจกรรมที่ ๑ (๑๒ ก.พ.๒๕๕๖) ::
:: ภาพกิจกรรมที่ ๒ (๒๘ ก.พ.๒๕๕๖) ::
http://sc.buu.ac.th/qa/index.php?page=news&op=readNews&id=23&title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%95%E0%B9%95