นิสิตรับมอบเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑-๒๕๕๗
12/02/2014 10:52 - admin
       เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้อง ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.อภิรดี บุญชัง นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ จาก ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย
กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินทุนให้เปล่าในวงเงินรายละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และให้ยืมได้รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย

[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=931&title=a%B8%99a%B8%B4a%B8%AAa%B8%B4a%B8%95a%B8%A3a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%A1a%B8%ADa%B8%9Aa%B9%80a%B8%87a%B8%B4a%B8%99a%B8%8Aa%B9%88a%B8%A7a%B8%A2a%B9%80a%B8%ABa%B8%A5a%B8%B7a%B8%ADa%B8%99a%B8%B4a%B8%AAa%B8%B4a%B8%95a%B8%9Ca%B8%B9a%B9%89a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%AAa%B8%9Aa%B8%A0a%B8%B1a%B8%A2a%B8%AF-a%B8%9E-a%B8%A8-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9-a%B8%84a%B8%A3a%B8%B1a%B9%89a%B8%87a%B8%97a%B8%B5a%B9%88-a%B9%91-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%97