.ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้-ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ-เกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
30/08/2013 16:50 - admin
 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ - ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ - เกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=852&title=-a%B8%97a%B8%B8a%B8%99a%B8%ADa%B8%B8a%B8a%B8%ABa%B8%99a%B8%B8a%B8%99a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A7a%B8%B4a%B8%88a%B8%B1a%B8%A2a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B9%80a%B8%A0a%B8%97a%B9%80a%B8%87a%B8%B4a%B8%99a%B8%A3a%B8%B2a%B8%A2a%B9%84a%B8a%B9%89-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%8Aa%B8%B8a%B8%A1a%B8%A7a%B8%B4a%B8%8Aa%B8%B2a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3-a%B8-a%B8%95a%B9%88a%B8%B2a%B8%87a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B9%80a%B8%97a%B8%A8-a%B9%80a%B8%81a%B8a%B8%91a%B9%8Ca%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%88a%B9%88a%B8%B2a%B8%A2a%B9%80a%B8%87a%B8%B4a%B8%99a%B8%A3a%B8%B2a%B8%87a%B8%A7a%B8%B1a%B8%A5a%B8%A7a%B8%B4a%B8%88a%B8%B1a%B8%A2-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%88a%B8%B3a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%87a%B8%9Aa%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%A1a%B8%B2a%B8-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%97