โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)”
08/09/2016 09:03 - admin

        ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)” วันที่ ๖-๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และให้เกิดการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพภายในมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยกิจกรรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้

       ภาคทฤษฎีประกอบด้วย

       การบรรยาย เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยบูรพา” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

       การบรรยาย เรื่อง “กฏระเบียบในการกำกับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

       การบรรยาย เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ: งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

       การบรรยาย เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ: งานวิจัยด้านจุลินทรีย์” ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ภาคปฏิบัติ แบ่ง ๕ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้แก่

       กลุ่มที่ ๑ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE) วิทยากรประจำกลุ่มโดย ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

       กลุ่มที่ ๒ การทำงานในตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet) วิทยากรประจำกลุ่มโดย ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       กลุ่มที่ ๓ การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) วิทยากรประจำกลุ่มโดย อาจารย์ณมล วรปรีดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       กลุ่มที่ ๔ การรับมือกรณีที่มีการหกรั่วไหลของชีววัตถุ (Biological spill response) วิทยากรประจำกลุ่มโดย ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       กลุ่มที่ ๕ การออกแบบจัดวางอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (Facility design) วิทยากรประจำกลุ่มโดย ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

       นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการพิจารณาห้องปฏิบัติการสำหรับดำเนินโครงการวิจัย โดย น.ส.จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ และ น.ส.สิรัส สุลัญชุปกร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยผู้เข้าอบรมร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าวด้วย

 

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1312&title=a%B9%82a%B8%84a%B8%A3a%B8%87a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%ADa%B8%9Aa%B8%A3a%B8%A1a%B9%80a%B8%8Aa%B8%B4a%B8%87a%B8%9Ba%B8%8Fa%B8%B4a%B8%9Aa%B8%B1a%B8%95a%B8%B4a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3-a%B9%80a%B8%A3a%B8%B7a%B9%88a%B8%ADa%B8%87-%E2%80%9Ca%B8%A1a%B8%B2a%B8%95a%B8%A3a%B8%90a%B8%B2a%B8%99a%B9%81a%B8%A5a%B8%B0a%B9%81a%B8%99a%B8%A7a%B8%97a%B8%B2a%B8%87a%B8%9Ba%B8%8Fa%B8%B4a%B8%9Aa%B8%B1a%B8%95a%B8%B4a%B8a%B9%89a%B8%B2a%B8%99a%B8%84a%B8%A7a%B8%B2a%B8%A1a%B8%9Ba%B8%A5a%B8%ADa%B8a%B8%A0a%B8%B1a%B8%A2a%B8%97a%B8%B2a%B8%87a%B8%8Aa%B8%B5a%B8%A7a%B8%A0a%B8%B2a%B8%9E-Biosafety%E2%80%9D