.ประกาศคะแนนสอบโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
08/09/2016 08:47 - admin
ดาวน์โหลด



 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1311&title=-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%81a%B8%B2a%B8%A8a%B8%84a%B8%B0a%B9%81a%B8%99a%B8%99a%B8%AAa%B8%ADa%B8%9Aa%B9%82a%B8%84a%B8%A3a%B8%87a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B9%80a%B8%A3a%B8%B5a%B8%A2a%B8%99a%B8%9Ea%B8%B4a%B9%80a%B8%A8a%B8%A9a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%9Ea%B8%B7a%B9%89a%B8%99a%B8%90a%B8%B2a%B8%99a%B8%81a%B9%88a%B8%ADa%B8%99a%B9%80a%B8%A3a%B8%B5a%B8%A2a%B8%99a%B8%9Ba%B8%B5-a%B9%91-a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99