การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ภาควิชาฟิสิกส์
29/08/2016 11:29 - admin
       ภาควิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการอบรม "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ภาควิชาฟิสิกส์"  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-402D อาคารสิรินธร โดยเชิญคุณมนธนา  กัลยาณสุโข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ลดการใช้ทรัพยากร  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่องค์กรอัจฉริยะที่ทันสมัย และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยบูรพาในการขับเคลื่อนสู่ความเป็น Smart University 

ข่าวโดย   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  ถาวรธิรา
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1310&title=a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B9%83a%B8%8Aa%B9%89a%B8%87a%B8%B2a%B8%99a%B8%A3a%B8%B0a%B8%9Aa%B8%9Aa%B8%AAa%B8%B2a%B8%A3a%B8%9Aa%B8%A3a%B8%A3a%B8a%B8%ADa%B8%B4a%B9%80a%B8%A5a%B9%87a%B8%81a%B8%97a%B8%A3a%B8%ADa%B8%99a%B8%B4a%B8%81a%B8%AAa%B9%8C-e-Document-a%B8%A0a%B8%B2a%B8%84a%B8%A7a%B8%B4a%B8%8Aa%B8%B2a%B8%9Fa%B8%B4a%B8%AAa%B8%B4a%B8%81a%B8%AAa%B9%8C