โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
27/08/2016 06:00 - admin
       เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปลูกฝังและเสริมสร้างความรักสามัคคีและมีน้ำใจ เกิดความภาคภูมิใจในคณะ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ สแตนเชียร์และผู้นำเชียร์ อเมริกันเชียร์ และสันทนาการ ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมด้วย

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1308&title=a%B9%82a%B8%84a%B8%A3a%B8%87a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B9%80a%B8%9Ba%B8%B4a%B8a%B9%80a%B8%8Aa%B8%B5a%B8%A2a%B8%A3a%B9%8C-a%B8%84a%B8a%B8%B0a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A8a%B8%B2a%B8%AAa%B8%95a%B8%A3a%B9%8C-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%88a%B8%B3a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99