ต้อนรับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ดูงาน
27/08/2016 05:52 - admin

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลล้านนา จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาพรวม ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำชมห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วย

 
 
 

 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1307&title=a%B8%95a%B9%89a%B8%ADa%B8%99a%B8%A3a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%AAa%B8%96a%B8%B2a%B8%9Aa%B8%B1a%B8%99a%B8%A7a%B8%B4a%B8%88a%B8%B1a%B8%A2a%B9%80a%B8%97a%B8%84a%B9%82a%B8%99a%B9%82a%B8%A5a%B8%A2a%B8%B5a%B9%80a%B8%81a%B8%A9a%B8%95a%B8%A3-a%B8%A1a%B8%97a%B8%A3-a%B8%A5a%B9%89a%B8%B2a%B8%99a%B8%99a%B8%B2-a%B8a%B8%B9a%B8%87a%B8%B2a%B8%99