สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
10/08/2016 08:19 - admin

       ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-506 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษานิสิต และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสอบถามหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ดำเนินการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1299&title=a%B8%AAa%B8%B1a%B8%A1a%B8%A1a%B8%99a%B8%B2a%B8%ADa%B8%B2a%B8%88a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A2a%B9%8Ca%B8%97a%B8%B5a%B9%88a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2a%B8%97a%B8%B2a%B8%87a%B8%A7a%B8%B4a%B8%8Aa%B8%B2a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%99a%B8%B4a%B8%AAa%B8%B4a%B8%95-a%B8%A3a%B8%B0a%B8a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B4a%B8%8Da%B8%8Da%B8%B2a%B8%95a%B8%A3a%B8%B5-a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99