ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
05/08/2016 21:03 - admin

        วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้บัณฑิตได้พบกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และได้ทราบถึงระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาท ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการดำเนินงานของฝ่ายและทุนการศึกษา และ ผศ.ดร. ทรงกลด สารภูษิต กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาและกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตรด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1297&title=a%B8%9Ba%B8%90a%B8%A1a%B8%99a%B8%B4a%B9%80a%B8%97a%B8%A8a%B8%99a%B8%B4a%B8%AAa%B8%B4a%B8%95a%B8%A3a%B8%B0a%B8a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%9Aa%B8%B1a%B8a%B8%91a%B8%B4a%B8%95a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2-a%B8%A0a%B8%B2a%B8%84a%B9%80a%B8%A3a%B8%B5a%B8%A2a%B8%99a%B8%97a%B8%B5a%B9%88-a%B9%91-a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99