โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
05/08/2016 13:46 - admin

       เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำทีมผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษา และการลงทะเบียนเรียน และ ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา แนะนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1296&title=a%B9%82a%B8%84a%B8%A3a%B8%87a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%9Ba%B8%90a%B8%A1a%B8%99a%B8%B4a%B9%80a%B8%97a%B8%A8a%B8%99a%B8%B4a%B8%AAa%B8%B4a%B8%95a%B8%8Aa%B8%B1a%B9%89a%B8%99a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%97a%B8%B5a%B9%88-a%B9%91-a%B8%84a%B8a%B8%B0a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A8a%B8%B2a%B8%AAa%B8%95a%B8%A3a%B9%8C-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%88a%B8%B3a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99