ทำบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
10/07/2016 08:12 - admin

       สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนิสิต รวมถึงบุคลากรและอาจารย์ อีกทั้งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร นิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิต เข้าร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียง


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 

 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1286&title=a%B8%97a%B8%B3a%B8%9Aa%B8%B8a%B8%8Da%B9%81a%B8%A5a%B8%B0a%B8%9Ea%B8%B1a%B8%92a%B8%99a%B8%B2a%B8%AAa%B9%82a%B8%A1a%B8%AAa%B8%A3a%B8%99a%B8%B4a%B8%AAa%B8%B4a%B8%95a%B8%84a%B8a%B8%B0a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A8a%B8%B2a%B8%AAa%B8%95a%B8%A3a%B9%8C-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%88a%B8%B3a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99