.ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๙
14/12/2015 14:41 - admin


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1205&title=-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%8Aa%B8%B2a%B8%AAa%B8%B1a%B8%A1a%B8%9Ea%B8%B1a%B8%99a%B8%98a%B9%8Ca%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%8Aa%B8%B8a%B8%A1a%B8%A7a%B8%B4a%B8%8Aa%B8%B2a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A3a%B8%B0a%B8a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%8Aa%B8%B2a%B8%95a%B8%B4-a%B8%A1a%B8%ABa%B8%B2a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A5a%B8%B1a%B8%A2a%B8%97a%B8%B1a%B8%81a%B8%A9a%B8%B4a%B8-a%B8%84a%B8%A3a%B8%B1a%B9%89a%B8%87a%B8%97a%B8%B5a%B9%88-a%B9%92a%B9%96-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%88a%B8%B3a%B8%9Ba%B8%B5-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99