.หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยอาคารชุดของมหาวิทยาลัย ในส่วนโควต้าของคณะวิทยาศาสตร์
15/06/2015 11:29 - admin


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1137&title=-a%B8%ABa%B8%A5a%B8%B1a%B8%81a%B9%80a%B8%81a%B8a%B8%91a%B9%8Ca%B9%81a%B8%A5a%B8%B0a%B9%81a%B8%99a%B8%A7a%B8%97a%B8%B2a%B8%87a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%9Ea%B8%B4a%B8%88a%B8%B2a%B8%A3a%B8a%B8%B2a%B8%88a%B8%B1a%B8a%B8%AAa%B8%A3a%B8%A3a%B8%97a%B8%B5a%B9%88a%B8%9Ea%B8%B1a%B8%81a%B8%ADa%B8%B2a%B8%A8a%B8%B1a%B8%A2a%B8%ADa%B8%B2a%B8%84a%B8%B2a%B8%A3a%B8%8Aa%B8%B8a%B8a%B8%82a%B8%ADa%B8%87a%B8%A1a%B8%ABa%B8%B2a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A5a%B8%B1a%B8%A2-a%B9%83a%B8%99a%B8%AAa%B9%88a%B8%A7a%B8%99a%B9%82a%B8%84a%B8%A7a%B8%95a%B9%89a%B8%B2a%B8%82a%B8%ADa%B8%87a%B8%84a%B8a%B8%B0a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A8a%B8%B2a%B8%AAa%B8%95a%B8%A3a%B9%8C