ผศ.ดร.อนุกูล ตัวแทนประเทศไทย ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามแนวพระราชดำริฯ
27/05/2015 14:44 - admin
       สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้นักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วม กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAA) สังกัดสำนักงานบริหารกิจการทางทะเล เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยไทยและถวายรายชื่อเพื่อขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกในครั้งนี้ และทาง CAA ได้มีจดหมายตอบรับการเข้าร่วมเดินทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
       โดย ผศ.ดร.อนุกูลฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุมประสานงานในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมการเดินทางไปศึกษาวิจัย ณ สถานีวิจัย Chinese Antarctic Zhongshan Station ร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกจีน ครั้งที่ ๓๑ และจะลงเรือสำรวจ Xuelong ขณะกำลังจอดเทียบท่าก่อนการสำรวจทางทะเลที่เมือง Hobart ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ และขึ้นจากเรือภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เมือง Freemantle ประเทศออสเตรเลีย วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
       ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมร่วมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาด้วย โดย ผศ.ดร.อนุกูลฯ ได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นและเดินทางกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว

[ ภาพกิจกรรม ] 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1128&title=a%B8%9Ca%B8%A8-a%B8a%B8%A3-a%B8%ADa%B8%99a%B8%B8a%B8%81a%B8%B9a%B8%A5-a%B8%95a%B8%B1a%B8%A7a%B9%81a%B8%97a%B8%99a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B9%80a%B8%97a%B8%A8a%B9%84a%B8%97a%B8%A2-a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2a%B8%A7a%B8%B4a%B8%88a%B8%B1a%B8%A2a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A8a%B8%B2a%B8%AAa%B8%95a%B8%A3a%B9%8Ca%B8%82a%B8%B1a%B9%89a%B8%A7a%B9%82a%B8%A5a%B8%81-a%B8%95a%B8%B2a%B8%A1a%B9%81a%B8%99a%B8%A7a%B8%9Ea%B8%A3a%B8%B0a%B8%A3a%B8%B2a%B8%8Aa%B8a%B8%B3a%B8%A3a%B8%B4a%B8%AF