Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

   
ข่าวการศึกษาและวิจัย
News RSS
  - นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๘
  - ผศ.ดร.อนุกูล ตัวแทนประเทศไทย ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามแนวพระราชดำริฯ
  - นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๗
  - นิสิตรับมอบเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑-๒๕๕๗
  - นิสิตคณะวิทยาศาสตร์รับมอบทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  - มอบทุนการศึกษาโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  - นิสิตคณะวิทย์ เข้ารับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๓”
  - นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๖
  - วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI
  - นิสิตรับรางวัลชมเชย นำเสนอผลงานฯ ในงานอนุกรมวิธานฯ ครั้งที่ ๓
  - นิสิตได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น
  - นิสิตคณะวิทยาศาสตร์รับมอบทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  - คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จาก สมศ.
  - มอบทุนการศึกษาโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเข้าปี ๑ ฯ
  - นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับมอบทุนการศึกษา ทุน ดร.แถบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
  - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการต่อชุมชน
  - นิสิตคณะวิทย์ฯ รับเกียรติบัตรเหรียญทอง โครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๕๔
  - ตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO-IEC 17025:2005
  - สวก.แนะนำบทบาทหน้าที่ในการให้การสนับสนุนทุนวิจัยด้านเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สวทช.ประชาสัมพันธ์ทุนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ)
ว่าง

ข่าวกิจกรรม
News RSS
  - โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๓
  - โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - ทำบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - โครงการเรียนวิทย์ติดทะเล
  - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และการบูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัย
  - ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
  - โครงการบริการวิชาการแก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
  - โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : แบ่งปันน้ำใจงาม
  - โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : ไหว้พระ “หัวใจใฝ่ธรรมะ”
  - การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒
  - โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๕๙
  - โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  - ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จ.ยโสธร
  - พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  - ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๕
  - โครงการค่ายวิชาการ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” โรงเรียนราชินีบูรณะ
  - งานทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
  - โครงการซายน์คืนถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ว่าง

ข่าวกิจกรรมเด่น
News RSS
  - +การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ-พนักงาน คณะวิทยาศาสตร์
  - +tqf
  - +KM คณะวิทยาศาสตร์
  - +โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ๑๓ ฟอนต์
  - +เสริมประสบการณ์จากพี่ให้น้อง 53
ว่าง

ข่าวทั่วไป
News RSS
  - ต้อนรับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ดูงาน
  - ต้อนรับ ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี ดูงาน
  - ร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๑ ปี
  - ต้อนรับ Ehime University ประเทศญี่ปุ่น เจรจาความร่วมมือทางการศึกษา
  - ลงนามความร่วมมือ "การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อการนำไปใช้ระดับอุตสาหกรรม"
  - ต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. ม.นเรศวร ดูงาน
  - ร่วมจัดนิทรรศการ เทศกาลกินกุ้งกินปลา ตลาดน้ำบางคล้า
  - ร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓
  - โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  - นิสิต ป.โท รับรางวัล BEST ORAL PRESENTATION ในงานประชุม PACCON 2016
  - คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจสอบเงินทดรองจ่าย
  - ต้อนรับโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน
  - บุคลากรเข้ารับรางวัล “ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น” ในการประชุม HERP Congress IV
  - บุคลากรเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๘ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
  - บุคลากรรับรางวัล Excellence Poster Presentation Award ในการประชุม NATPRO6
  - บุคลากรเข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
  - ร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE CITIZEN SCIENCE CONFERENCE
  - ต้อนรับโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี ดูงาน
  - ร่วมพิธีและถวายเครื่องราชสักการะ "๕ ธันวามหาราช"
  - ร่วมจัดนิทรรศการ รวมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน (Bangsaen Health Fair)
ว่าง

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
News RSS
  - .ประชาสัมพันธ์ Invitation to the 52nd CCOP Annual Session
  - .ประกาศคะแนนสอบโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - .รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๕๙
  - .กรอบเวลาการยื่นตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  - .การทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - .รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  - .รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  - .รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับ ป.โท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - .รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
  - .รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา (เหมาจ่าย) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙ (เรียนเดือนตุลาคม)
  - .รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา (เหมาจ่าย) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙
  - .ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙
  - .ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  - .ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๙
  - .ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๙
  - .ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๙
  - .หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยอาคารชุดของมหาวิทยาลัย ในส่วนโควต้าของคณะวิทยาศาสตร์
  - .การให้เงินรางวัลการผลิตคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  - .ปชส.โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล)
  - .ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้-ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ-เกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ว่าง

ข่าวอบรมและสัมมนา
News RSS
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)”
  - การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ภาควิชาฟิสิกส์
  - สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab
  - การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ
  - โครงการสัมมนากิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - “รู้ทันงานประกัน ๕๘” กิจกรรมที่ ๒ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน OP องค์กร
  - “รู้ทันงานประกัน ๕๘” กิจกรรมที่ ๑ : การจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร
  - โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน-ตำรา
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
  - โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
  - ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๘
  - หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเตรียมเอกสารและแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  - KM ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (มอก.๒๖๗๗)
  - KM การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
  - โครงการอบรมระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
  - การประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒-๒๕๕๙
ว่าง

ตารางปฏิทิน (เริ่ม ๑ พ.ย.๒๕๕๗)
หน่วยงาน
IP online
US 54.162.x.x
สถิติผู้เข้าชม
ทั่วไป
Pages seen4170474
Visitors445299
Busiest day2015-11-22
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด1121

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM