Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาเคมีภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมีภาควิชาชีววิทยาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์ภาควิชาวาริชศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ไม่ระบุสำนักงานจัดการศึกษา

   ทำเนียบอาจารย์

 ภาควิชาชีววิทยา


 
ชื่อ - นามสกุลเบอร์ภายในอีเมล์
1 รองศาสตราจารย์ ดร. กันทิมา สุวรรณพงศ์ 3088 guntima@buu.ac.th
2 รองศาสตราจารย์ ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์ 3126 phiangphak@buu.ac.th
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ 3025 chanawat@buu.ac.th
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูตา บุญภักดี 3089 chuta@buu.ac.th
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงตา จุลศิริกุล 3087 duangta@buu.ac.th
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา 3090 pongrat@buu.ac.th
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ พระประเสริฐ 3127 phakpoom@buu.ac.th
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสาตรี คงเจริญสุนทร 3021 wisatre@buu.ac.th
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ 3127 saethawa@buu.ac.th
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทิน กิ่งทอง 3127 sutin@buu.ac.th
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ทองกู้เกียรติกูล 3087 amporn@buu.ac.th
12 อาจารย์ ดร. จันทรา อินทนนท์ 3089 chantra@buu.ac.th
13 อาจารย์ ดร. จันทิมา ปิยะพงษ์ 3126 chantimap@buu.ac.th
14 อาจารย์ นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 3126 nutcharin@buu.ac.th
15 อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ ชิวปรีชา 3021 benchawon@buu.ac.th
16 อาจารย์ ดร. วรนพ สุขภารังษี 3089 woranop@buu.ac.th
17 อาจารย์ ดร. วาสินี พงษ์ประยูร 3088 wasinee@buu.ac.th
18 อาจารย์ ดร. ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร 3021 siripan@buu.ac.th
19 อาจารย์ ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ 3089 salineek@buu.ac.th

   ทำเนียบเจ้าหน้าที่

 ภาควิชาชีววิทยา


 
ชื่อ - นามสกุลเบอร์ภายในอีเมล์
1 นาง เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ 3090,3035 kasaraporn@buu.ac.th
2 นาง นวรัตน์ ปราชญ์เปรื่อง 3090,3035 navarat@buu.ac.th
3 นาย นิพนธ์ ทองระอา 3090,3035 niponth@buu.ac.th
4 นาย รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ 3090,3035 rungwit@buu.ac.th
 
ตารางปฏิทิน (เริ่ม ๑ พ.ย.๒๕๕๗)
หน่วยงาน
IP online
US 54.198.x.x
สถิติผู้เข้าชม
ทั่วไป
Pages seen4175011
Visitors445474
Busiest day2015-11-22
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด1121

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM