Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาเคมีภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมีภาควิชาชีววิทยาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์ภาควิชาวาริชศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ไม่ระบุสำนักงานจัดการศึกษา

   ทำเนียบอาจารย์

 ภาควิชาเคมี


 
ชื่อ - นามสกุลเบอร์ภายในอีเมล์
1 รองศาสตราจารย์ ดร. วารี เนื่องจำนงค์ 3111 wareenaeng@buu.ac.th
2 รองศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์ 3066 kaewpiro@buu.ac.th
3 รองศาสตราจารย์ ดร. อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 3066 ubolluk@buu.ac.th
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. การะเกด เทศศรี 3039 karaked@buu.ac.th
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจัดภัย ทิพยผ่อง 3065 khajadpa@buu.ac.th
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงกลณี จงอร่ามเรือง 3067 jongkoln@buu.ac.th
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์ 3053 jaray@buu.ac.th
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ สุกใส 3111 jomjai@buu.ac.th
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ 3069 nuttawisit@buu.ac.th
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค 3039 thanida@buu.ac.th
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น 3111 napa@buu.ac.th
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ 3173 pornpena@buu.ac.th
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์ ภาชนะ 3066 katavut@buu.ac.th
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุภาพร สมีน้อย 3111 yupaporn@buu.ac.th
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง 3039 rungnaph@buu.ac.th
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย 3113 sirichai@buu.ac.th
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชญา ผ่องใส 3067 busakorn@buu.ac.th
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ ศรีสุข 3009 ekaruth@buu.ac.th
19 อาจารย์ ดร. ชุลีพร พุฒนวล 3067 puttnual@buu.ac.th
20 อาจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ ศรีสุข 3039 nattapon@buu.ac.th
21 อาจารย์ ดร. ธีรนันท์ นงค์นวล 3069 teeranan.no@buu.ac.th
22 อาจารย์ ดร. นรวิชญ์ ไกรนรา 3066 norawit@buu.ac.th
23 อาจารย์ ดร. นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง 3039 nawasit@buu.ac.th
24 อาจารย์ ดร. ปิยะพร ณ หนองคาย 3067 piyapornn@buu.ac.th
25 อาจารย์ วรรณภา บุญวานิช 3066 wannapab@buu.ac.th
26 อาจารย์ ดร. ศศิธร มั่นเจริญ 3039 muncharoen@buu.ac.th
27 อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ 3114 sirirat@buu.ac.th
28 อาจารย์ ดร. อนันต์ อธิพรชัย 3053 anana@buu.ac.th
29 อาจารย์ ดร. อภิญญา นวคุณ 3114 apinyan@buu.ac.th
30 อาจารย์ ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน 3067 uthaiwan@buu.ac.th
31 อาจารย์ ดร. เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา 3053 akapong@buu.ac.th

   ทำเนียบเจ้าหน้าที่

 ภาควิชาเคมี


 
ชื่อ - นามสกุลเบอร์ภายในอีเมล์
1 นาย กมล สมพันธุ์ 3112 kamols@buu.ac.th
2 นาย จรูญ จันทร์เจริญ 3054 jaroon@buu.ac.th
3 นางสาว จุฑารัตน์ สมนวล 3054 -
4 นาย นิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์ 7533 niwat@buu.ac.th
5 นาง ประภัสสร นันทพงศ์ 7534 prapassorn@buu.ac.th
 
ตารางปฏิทิน (เริ่ม ๑ พ.ย.๒๕๕๗)
หน่วยงาน
IP online
US 54.198.x.x
สถิติผู้เข้าชม
ทั่วไป
Pages seen4175006
Visitors445474
Busiest day2015-11-22
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด1121

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM