Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 28/07/2014 13:30 ผู้เขียน admin Hits 366
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ การบริหารยุทธศาสตร์เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค AEC” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทุกระดับเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษา การวิจัย  การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

       โดยวันที่ ๒๔ กรกฎาคม มีพิธีเปิดโดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา กล่าวรายงาน จากนั้นทีมบริหารทั้งหมดได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ และแถลงนโยบายในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร

       วันที่ ๒๕ กรกฎาคม มีการแยกการสัมมนาเป็นสายวิชาการและนายสนับสุนน โดยสายวิชาการเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “หมดยุคการสอนแบบถ่ายโอนความรู้” ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “การพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี/ อดีตผู้อำนวยการ อพวช. และหัวหน้าโครงการ Innopolis มหาวิทยาลัยบูรพา ในส่วนสายสนับสนุนสัมมนาในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์” ได้รับเกียรติจาก คุณสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

       วันที่ ๒๖ กรกฎาคม เป็นกิจกรรมทัศนศึกษา และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยบูรพา

       ทั้งนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมา การปฏิบัติงานในปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงานในอนาคตของส่วนงานต่างๆ และภาควิชาด้วย


[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
 

 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM