Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา “๘ กรกฎ” ครบรอบ ๕๙ ปี
วันที่ 08/07/2014 17:31 ผู้เขียน admin Hits 532
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมกิจกรรม "วัน ๘ กรกฎ" วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๕๙ ปี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. กิจกรรม วิ่งประเพณีเขาสามมุข ๕๙ ปี มหาวิทยาลัยบูรพาปล่อยตัวนักวิ่ง ณ บริเวณทางขึ้นเชิงเขาสามมุขสู่มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารเช้า ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี และ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม UAD-201 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี โดยมี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน และในปีนี้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเข็มเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปฏิบัติงานติดต่อกันมากกว่า ๒๕ ปี รวม ๒๑ ราย ดังนี้

๑. รศ.ดร.อำพล ธรรมเจริญ             ๒. รศ.พรรนิภา ศิริเพิ่มพูน               ๓. ผศ.พรทิพย์ สินุธก

๔. นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์           ๕. นายชาญ อินทประสาท              ๖. ดร.ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์

๗. ผศ.วาทิตย์ ชูมณีชาติ                ๘. ดร.ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์              ๙. ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์

๑๐. ผศ.ธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต           ๑๑. รศ.ดร.วารี เนื่องจำนง              ๑๒. รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ

๑๓. ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า              ๑๔. ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท            ๑๕. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร

๑๖. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์    ๑๗. อ.วรรณภา บุญวานิช               ๑๘. รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

๑๙. ผศ.ขจัดภัย ทิพยผ่อง              ๒๐. ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ      ๒๑. รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑจิตร

และ นิสิตดีเด่นจำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายยศกร ตันติอภิบาลกุล นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาชีววิทยา (นายยศกร เคยได้รับรางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม ชั้นปีที่ ๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๕ และรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๓ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำและผู้ร่วมกิจกรรมของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยอีกหลายกิจกรรม นายยศกร มีความตั้งใจและรับผิดชอบในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก ประกอบกับเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละเวลาต่อส่วนรวม และมีความเคารพต่อครูอาจารย์ เป็นแบบอย่างอันดีแก่นิสิตทั่วไป ด้วยผลงานและคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเห็นสมควรประกาศยกย่องให้ นายยศกร ตันติอภิบาลกุล เป็นนิสิตดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ไว้เป็นเกียรติประวัติสืบไป)

       ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม :  วิ่งประเพณีเขาสามมุก | วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๕๙ ปี
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM