Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีตัวอย่างจากฟิสิกส์ศึกษา
วันที่ 27/06/2014 09:22 ผู้เขียน admin Hits 384
Print Pdf Email RSS

     เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีตัวอย่างจากฟิสิกส์ศึกษา ณ Brookside Valley Resort จังหวัดระยอง ให้กับคณาจารย์/ ประธานหลักสูตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์ในโครงการ สควค. จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผลิตข้าราชการครูในด้านการศึกษา เสริมสร้างความแข็งแรงในการผลิตบุคลากรเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อทางการศึกษา โดยการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา รวมทั้งเป็นการทำความเข้าใจให้อาจารย์ในหลักสูตรนั้นๆ สามารถเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แผน ก ได้ย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญ  อารยะธนิตกุล และ ผศ.ดร.นฤมล เอมะรัตต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย   


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM