Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑
วันที่ 24/06/2014 17:16 ผู้เขียน admin Hits 382
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานสายสนับสนุน ได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการองค์รวม”, “ค่านิยมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”, “กระบวนการจัดการสู่ความเป็นเลิศ” และ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงหลักการทางการบริหารจัดการองค์กรตามแนวคิดทฤษฎีในมิติต่างๆ โดยใช้หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การบริหารให้สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งพัฒนาความคิดและพฤติกรรมให้มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM