Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
วันที่ 21/06/2014 13:20 ผู้เขียน admin Hits 436
Print Pdf Email RSS
       สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมโลก (โครงการ GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (โครงการติดตามและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลกทั้นระบบ) ให้กับครูจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ๑๒ แห่ง ได้แก่ 
๑. โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จ.ชลบุรี
๒. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
๓. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา จ.ชลบุรี
๔. โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จ.ชลบุรี
๕. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
๖. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
๗. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
๘. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ศาลายา จ.นครปฐม
๙. โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม
๑๐. โรงเรียนวัดดอนหวาย จ.นครปฐม
๑๑. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม
๑๒. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล จ.นครปฐม
และครูจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) 
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของครูผู้สอนและนักเรียนในการศึกษาวิจัยด้านภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ และ ผศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร และ ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด
 
[ภาพกิจกรรม]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM