Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 19/06/2014 10:22 ผู้เขียน admin Hits 424
Print Pdf Email RSS

      เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์, ดร.แววตา ทองระอา, ดร.ภัทราวดี มากมี กรรมการ ดร.นภาพร เลียดประถม และ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง ผู้ฝึกประสบการณ์ฯ มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี เข้าร่วมชี้แจงและรับฟังผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

[ ภาพกิจกรรม
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM