Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ประชุมการจัดทำและการบริหารงบประมาณร่วมกับกองแผนงาน ม.บูรพา
วันที่ 21/05/2014 14:17 ผู้เขียน admin Hits 245
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการจัดการเรียนรู้ด้านวางแผนและพัฒนา หัวข้อเรื่อง การจัดทำและการบริหารงบประมาณ ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเชิญคุณเนาวรัตน์ ดรุณศรี ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำและบริการงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วย

 
 ภาพกิจกรรม


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM