Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมครูผู้นำการเปลียนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน (วิทยาศาสตร์)
วันที่ 19/05/2014 16:41 ผู้เขียน admin Hits 334
Print Pdf Email RSS
       คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ สสวท. จัดโครงการอบรมครูผู้นำการเปลียนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน (วิทยาศาสตร์) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีครูในระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า ๑๖๐ คน เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเสริมสร้างครูให้มีสมรรถนะและความสามารถในการเป็นครูผู้นำการเปลียนแปลง การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการทำวิจัยในชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา
 
ภาพกิจกรรม : วันที่ ๑๖ พ.ค. | วันที่ ๑๗ พ.ค. |  วันที่ ๑๘ พ.ค.


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM